Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden energetische praktijk 04-07-2017

  1. Algemeen

De voorwaarden zijn van toepassing voor alle energetische behandelingen en kaart readingen van praktijk Edit by Edith later te noemen praktijk, en de cliënt.

 

  1. Verantwoording, vertrouwen, respect

Aangeboden energetische behandelingen/sessies en kaart readingen worden met grote zorgvuldigheid uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap. Behandel- en kaart methodes met certificering zijn getoetst door de betreffende opleidingsorganisaties en voldoen aan de vastgestelde geldende certificeringsnormen en –protocollen.  De basis van de relatie tussen praktijkhouder en cliënt dient op basis van wederzijds vertrouwen en respect te zijn. Kinderen onder de 16 jaar dienen altijd vergezeld te worden van een volwassene.

 

  1. Uitsluiting aansprakelijkheid

Energetische behandelingen ondersteunen het zelfgenezend vermogen van de mens en kunnen nooit ter vervanging dienen van medische zorg.  Energetische behandelingen zijn een aanvulling op de reguliere medische zorg. De praktijkhouder tracht de klant zoveel mogelijk onafhankelijk te laten zijn en tracht dit ook te stimuleren. De praktijkhouder kan en mag geen medische diagnose stellen, medische handelingen verrichten, medicatie of vitaminepreparaten voorschrijven noch gesprekstherapie voeren zonder hiervoor opgeleid te zijn.

 

  1. Medisch

Indien een cliënt met fysieke klachten komt, start de praktijkhouder de behandeling pas wanneer de cliënt eerst een reguliere arts heeft geconsulteerd en deze een diagnose heeft gesteld. In geval van levensbeschouwelijke en/of spirituele vragen waarbij geen sprake is van lichamelijke klachten kan de praktijkhouder de behandeling starten zonder een diagnose van een reguliere arts.  

Bij Reiki zal de praktijkhouder enige vragen m.b.t medisch verleden (Diabetes, pace maker) van cliënt stellen, voordat de reiki sessie gestart kan worden.

 

  1. Aanvragen en verhinderingen

Het aanvragen van een energetisch consult kan persoonlijk, via email of telefonisch.

Bij verhindering of ziekte dient de klant de afspraak uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak bij de praktijk af te melden.  Dit kan telefonisch, persoonlijk, via email of WhatsApp.  Bij niet komen opdagen of te laat afzeggen behoudt de praktijk zich het recht voor de consultkosten of readingkosten geheel in rekening te brengen.

Bij vertraging en te laat arriveren zal de gemiste tijd in mindering komen op de totale ingeplande behandeltijd.  Alleen bij overmacht en als de praktijkagenda dit toelaat kan de gemiste tijd in overleg doorgeschoven worden.

 

  1. Betaling

Tarieven staan genoteerd op de website en liggen ter inzage in de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief BTW. Alle consulten of readingen dienen direct na het consult of reading contant afgerekend te worden of indien afgesproken worden voldaan na ontvangst factuur.  Betaling per pin is niet mogelijk.

 

  1. Persoonsgegevens en privacy

Zie de Privacy Verklaring op de website.

 

  1. Geheimhouding

Praktijk is verplicht tot geheimhouding van  gegevens en informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens een behandeling of reading. De verkregen informatie wordt als vertrouwelijk behandelt. Alleen in gezamenlijk overleg en met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt worden gegevens en sessie resultaten anoniem voor trainings- en certificeringsdoeleinden gebruikt. 

De geheimhoudingsplicht vervalt als op grond van een wettelijke bepaling of rechtelijke uitspraak, praktijk Edit by Edith verplicht wordt vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

  1. Klachten

Als er een klacht is dan wil ik deze zo snel mogelijk met u oplossen. Gelieve klachten direct  te melden aan eigenaresse E. van Schutterhoef.

 

  1. Recht

Op deze overeenkomst tussen de praktijk en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Van toepassing is steeds de meest recente versie van Algemene Voorwaarden die gepubliceerd staat op de website, zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tussen praktijkhouder en cliënt.